วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

krukum

krukum
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วยการจัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายให้แก่ผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยคงไว้ซึ่งสาระสำคัญของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งหากผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม มีความรู้ความสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างดีแล้ว การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้เรียน ก็จะได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าและไปถึงเป้าหมายคือผู้เรียนมีลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้